تیم های برگزیده

در پایان این رویداد و پس از ارائه طرح ها، بررسی و اعلام نتیجه داوران تیم در بخش استارتاپ طرح های زیر به ترتیب به مقام های اول تا پنجم…

> ادامه مطلب